страна 1 од 5

ОНЛАЈН ДОГОВОР

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола eдб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2020
АВСТРИЈА

ОНЛАЈН ДОГОВОР

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола eдб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2020
АВСТРИЈА


ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕСНИКОТ:

пишувајте со латинично писмо!


 

кое одделение или кој клас е учесникот моментално?

Улица и број

страната со слика и страната со адресата од патната исправа

Напишете го името на ученикот / професорот или училиштето, преку кое аплицирате за учество на ЛЈК 2020

ОНЛАЈН ДОГОВОР

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола eдб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2020
АВСТРИЈА


ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛ:

пишувајте со латинично писмо!


 

Внесете електронска пошта од родител, до која имате пристап, бидејќи на таа пошта ќе се испракаат информации за ЛЈК 2020 и ќе се испрати овој договор.

ОНЛАЈН ДОГОВОР

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола eдб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2020
АВСТРИЈА

ПЛАЌАЊЕТО СЕ ВРШИ ИСКЛУЧИВО НА ЖИРО СМЕТКА.
Пример пополната уплатница ќе Ви испратиме на е-маил, заедно со договорот.

1 Евро=62 ден.

ПЛАЌАЊЕТО СЕ ВРШИ ИСКЛУЧИВО НА ЖИРО СМЕТКА.
Пример пополната уплатница ќе Ви испратиме на е-маил, заедно со договорот.

1 Евро=62 ден.

ОНЛАЈН ДОГОВОР

ДПТУ ДЕЛФИН ШУЛЕ ДООЕЛ Битола eдб. 4002008504315
жиро сметка 270 0633 9948 0120 депонент на Халкбанк АД Скопје

ДОГОВОР  ЗА ЛЕТЕН ЈАЗИЧЕН КАМП  2020
АВСТРИЈА


 

 

При пријавувањето корисникот е должен да го уплати износот,  во зависност од тоа кој начин на плаќање го одбира: во готово, авансно или на 4 рати, износот предвиден со тоа плаќање на жиро сметка, наведувајќи го во цел на дознака Името и Презимето на ученикот, камп 21 или 22.

ЗА СЕКОЈА УПЛАТА НА СМЕТКА, ЌЕ ДОБИЕТЕ ПОТВРДА на вашата електронска пошта. 
ПЛАЌАЊЕТО СЕ ВРШИ ИСКЛУЧИВО НА ЖИРО СМЕТКА.

За сите понатамошни известувања, како детална програма, известување за уплата, место на поаѓање и сл. ќе бидете известени преку форумот на Вашата е-меил адреса.